హోసన్నా ఆనంద కీర్తనలు||Hosanna Aananda Keerthanlau|| gospelneeds

Latest Songs Book of హోసన్నా ఆనంద కీర్తనలు||Hosanna Aananda Keerthanlau by Hosanna Ministries Guntur A host of the Church Br. Yessana

హోసన్నా ఆనంద కీర్తనలు||Hosanna Aananda Keerthanlau|| gospelneeds

హోసన్నా సంగీత సేవ -1 దిన 6: 32


క్రీ స్తు నందు ప్రీ యులకు న్న హృదయ పూర్వకైమన వందన్నలు.
న్న హృదయ సపందనల మధ్య ధ్వనంచిన రాగాలాపనలు
కృపావాకయముతో పెనవేస్తకొన ‘సంగీత సేవ’గా మీ మధ్య ఇలా
పీ తయక్షైమయంది.
కొనా పాులు కనీటా యయయో , మరికొనా కృతజ్ఞ తా
శిఖరాలయ పుట్టా య. కృపను గూరిి పదే పదే పాడు కోవడమే న్న
అతిశయంగా మారింది.
గత కాలంయ మరుగునపడిన కొనా పాులను నేనేగాక
న్నతో పరిచర్యయ పాలిభాగస్తు ైలన వారు ర్చించిన పాులు 

సంఘమునకు క్షేమము కలుగజేయగా వా న కూడా ఇందు పందుపరుి చున్నాను. యేసయయ పు ానప్పుడు పర్యక సైనయ సమూహాలు స్తుతి క్రర్ునలు పాడారు (లూకా 2:14).
యేసయయ సిలువకు వెళ్ళే రోజుయో శిష్యయలతో కలిసి క్రర్ునలు పాడుచూ ఒలీవ కొండకు వెళ్ళేరు (మారుు 14:26).
పౌలు సీలలు పాులు పాడినపుడు జైలు పున్నదులు కదిలాయ, సంకెళ్ళే తంచబడాాయ (అ.కా 16:25). అసలు కెైైసువయంయ వునా పీత్యయకత ఏమిుంటే, ప్రలోలు పు ాన్న పాులు పాడుతారు, మనుష్యలు చనపోయన్న పాులు పాడుతారు. నరీక్షణ లేన ఇతరుల వల ఏడిి పీలాప్రంచరు.
మన ప్రతామహులందరో అనేక క్రర్ునలు వాీసారు. ఆ పాులు ఈన్నడు పాడుకున్నాభక్తు ర్సాలు పీవహిస్తునే ఉన్నాయ. పాులు పాడుతూ ఆరాధిస్తునాప్పుడే పరిశుద్ధాతమ అగ్నా హృదయాలయక్త దిగ్న రావాలి. ఆతమతోను సతయముతోను ఆరాధించే ఆరాధ్న పీతి సంఘముయను పాీర్ంభం కావాలి. ఈ పాులు మీ ఆ

Files