పరిశుద్ధ స్త్రీ రొండవ భాగము |Holy Women Part-2|Telugu Christian Pdf Books

పరిశుద్ధ స్త్రీ|Holy Women Part 2 Telugu Christian Pdf Books this was written By Srmt. Kejiya Vara Prasad Reddy This book was Extention of Book Part One, Holy Women By Gospel Assemble Publications Abraham and Sarah in holy women bible books, Gospel needs books, Telugu christian website

పరిశుద్ధ స్త్రీ రొండవ భాగము |Holy Women Part-2|Telugu Christian Pdf Books

If you don't read part one of the Book Holy Women by Gospel Assemble Publications,

Author by smt: Kejiya Vara Prasad Reddy 

ప్రభువు పరిశుద్ధ స్త్రీలు

(రెండవ భాగము)

రచయిత్రి శ్రీమతి కెజియా వరప్రసాద రెడ్డి

ప్రచురణ టి. పి. వరప్రసాద రెడ్డి

షాలోమ్ చర్చి, జె.యన్.టి.యు. పోస్టాఫీస్

అనంతపురము - 515002 0:9440285883, 9440669494

Part 1 Book Click Here: Open

Jesus Christ - Holy Women
Smt. Kezia Varaprasada Reddy
© All Rights reserved
1st Edition - 12-08-2016
Price - Rs. 50/-
Copies available at:

T.P. Varaprasada Reddy
Shalom Church, J.N.T.U. Post Office
Ananthapuram - 515 002
cell: 9440285883
Logos Book Centre
10/1, Arundalpet,
Guntur - 522 002
cell: 9866296843, 9440260004

Printed & Published by
T.P. Varaprasada Reddy
Shalam Church
J.N.T.U. C. Post Office
ANANTAPUR - 515 002
Andhra Pradesh, India,: 94402 85883

Jeevan Jyothi Press & Publishers
Mission High School Road,
Roya Peta, Narsapur - 543 275

విషయసూచిక

 1. ఐగుప్తు మంత్రసానులు - సిప్రా, పూయ .
 2. పిల్లలను సేవకులుగా చేసిన తల్లి - యొకెబెదు ..............
 3. ఇశ్రాయేలీయుల ప్రథమ ప్రవక్తిని - మిర్యాము .......
 4. అందరూ అమ్మాయిలేనా - సిప్పోరా 
 5. ఇంటివారిని చావకుండ బ్రతుకనిచ్చి రక్షించిన స్త్రీ - రాహాబు ..
 6. ఇశ్రాయేలీయులకు తల్లి - దెబోరా ........................
 7. సింహాన్ని చంపిన మేక - యాయేలు ............
 8. మాటతప్పని తండ్రికి మాటతప్పని తనయ - యెప్తా కుమార్తె ........79
 9. ద్రోహిని చంపిన అనామకురాలు - తేబేసు స్త్రీ ...
 10. పతికి సిగ్గుతెచ్చిన పడతి - సమ్సోను భార్యయైన తిమ్నాను ....... 102